บริจาคให้โครงการ Angel Miracle

บาท
บาท
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
รองรับการบริจาคผ่าน

รู้หรือไม่...... มีเด็กบางกลุ่ม..
ที่ถึงแม้พ่อแม่จะรักแค่ไหน...
ก็กอดไม่ได้

เพราะพวกเขาต้องนอนในโรงพยาบาล
โดยมีสายน้ำเกลือระโยงระยางอยู่ในตู้อบ

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือคนทั่วไปรู้จักกันดีในชื่อ โรงพยาบาลเด็ก
เป็นสถานพยาบาลของรัฐเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยที่ให้การรักษา
เฉพาะผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง 15 ปี

มีผู้ป่วยนอกมารับบริการ

เฉลี่ยปีละ 400,000 ราย/ปี

ผู้ป่วยในปีละ 18,000 ราย/ปี

ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคยุ่งยากซับซ้อน อาทิ โรคหัวใจ โรคมะเร็ง โรคทางระบบประสาทและสมอง ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกพิการ

และเป็นผู้ป่วย ที่ถูกส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ จากทั่วประเทศ

เนื่องจาก จำเป็นต้องได้รับการรักษาเฉพาะทาง โรงพยาบาลเด็ก จึงเป็นเสมือน
จุดสุดท้ายในการให้การรักษาโรคยุ่งยากซับซ้อนในผู้ป่วยเด็กไทย

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธา ร่วมบริจาคสมทบการจัดซื้อครุภัณฑ์และพัฒนาการแพทย์
ให้กับโรงพยาบาลเด็ก ยังสามารถเป็นที่พึ่ง ของคนไข้เด็กป่วยที่ยากไร้ โรคยุ่งยากซับซ้อน
ให้ได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษาอย่างทันท่วงที

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทย ให้แข็งแรง

โครงการที่รอการสนับสนุน

สนับสนุนของที่ระลึกมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

Cocoon Collection ออกแบบโดย ครูปาน สมนึก คลังนอก

กิจกรรม CSR

เว็บไซต์บริจาค
ที่มากกว่า การบริจาค

ร่วมให้โอกาสเด็กไทย  เข้าถึงการรักษา