ปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

ARI ห้องความดันลบ

รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อ รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก

บาท
บาท
e-Donation ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
รองรับการบริจาคผ่าน
โอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร
บัตรเครดิต/เดบิต, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด
QR e-Donation

ห้องนี้จำเป็นมากต่อการตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วและรุนแรงอย่างโควิด-19
ที่พวกเรารวมถึงเด็กๆ กำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก

จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ลุกลามไปทั่วโลก จนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆ การระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีต นอกเหนือไปจากความรวดเร็วในการแพร่กระจายของเชื้อ ความรุนแรงของโรค ได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัว ไม่ว่าจะผู้ใหญ่หรือเด็ก ต่างได้รับบทเรียนในปรากฎการณ์ครั้งนี้

ความหวาดกลัว ความตื่นตระหนก และความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน หรือระบบการจัดการกับภาวะวิกฤต ที่โถมเข้ามารวดเร็วแทบไม่ทันตั้งรับ การดูแลรับมือวันต่อวันเพื่อประคองให้ผ่านพันก่อให้เกิดประสบการณ์ บทเรียนอันมีค่า สู่ความท้าทายต่อการจัดบริการทางการแพทย์เพื่อลดการสูญเสีย อีกทั้งเพื่อพัฒนาสถาบันสุขภาพเด็กฯ ให้เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ที่มีลูกเจ็บป่วย ให้มีความพร้อมในการรับมือโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ในเด็ก ที่มีอาการติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออื่น ๆ อาทิ โควิด-19 วัณโรค หัด หัดเยอรมัน อีสุกอีใส ไข้หวัดใหญ่ ไข้หวัดนก หรือ โรคติดเชื้อดื้อยาในเด็ก

เด็กเล็กได้รับการตรวจคัดกรองโควิด-19 มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

โดยเฉพาะการดูแลผู้ป่วยเด็ก ต้องมีระบบการบริการซึ่งมีรายละเอียดและความยุ่งยากซับซ้อนที่แตกต่างจากการดูแลผู้ใหญ่ อีกทั้ง ทารกและเด็กเล็กจะไม่ให้ความร่วมมือในการตรวจรักษา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็ก มีพันธกิจ (หรือหน้าที่) ในการดูแลรักษาเด็กป่วย จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความชำนาญในการดูแลเด็ก การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมต่างๆ ที่ออกแบบมาสำหรับการดูแลผู้ป่วยผู้ใหญ่จึงมีข้อจำกัดในการนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ป่วยเด็ก ส่งผลให้ต้องใช้บุคลากรทางการแพทย์เป็นจำนวนมากกว่าในการดูแลผู้ป่วยเด็กเมื่อเทียบกับผู้ใหญ่

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมี ระบบบริการที่สามารถให้การดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อรุนแรงและโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ที่ได้มาตรฐานระดับประเทศ

รู้จักห้องความดันลบ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
รู้จักห้องความดันลบ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ รู้จักห้องความดันลบ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ห้องนี้จำเป็นมากต่อการตรวจรักษาโรคติดเชื้อทางเดินหายใจที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว ทั้งโรคที่สามารถรักษาหรือป้องกัน อาทิ วัณโรค ไข้หวัดใหญ่ หัด อีสุกอีใส และโรคอุบัติใหม่ที่รุนแรงในอดีตอย่างซาร์ส รวมถึงโควิด-19 ที่พวกเรากำลังเผชิญวิกฤตนี้ร่วมกันทั่วโลก

แม้ได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล แต่ยังไม่เพียงพอต่อจำนวนผู้ป่วยเด็กที่เข้ารับการรักษา

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี เป็นโรงพยาบาลที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคเด็กของรัฐแห่ง เดียวในประเทศไทย เป็นที่พึ่งของพ่อแม่ที่มีลูกเจ็บป่วย

จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วน ร่วมสนับสนุน

โครงการปรับปรุงห้องตรวจโรคติดเชื้อ
รับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็ก
รอรับการสนับสนุนจากผู้มีจิตศรัทธา
จำนวน 20 ล้านบาท

ลำดับ รายการ จำนวน (ห้อง)
1 ห้องตรวจ 5
2 ห้องเอกซเรย์ 1
1 ห้อง Lab 1
1 ห้องหัตถการ 1

โดยในแต่ละห้อง มีระยะห่างระหว่างแพทย์และผู้ป่วยที่เหมาะสม มีการใช้ระบบความดันลบในห้องตรวจ ห้องเอกซเรย์ และห้อง Lab ร่วมกับมีการใช้ระบบความดันบวก ในสำนักงานพยาบาล ห้องบัตร การเงิน และ ห้องยา โดยสามารถให้ทั้ง 4 หน่วยงาน อยู่ภายในอาคารเดียวกันได้

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

ร่วมให้โอกาสเด็กไทย เข้าถึงการรักษา