ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ช่วยน้อง ให้มองเห็น

ลดอัตราการตาบอดในเด็กไทย

โครงการ ช่วยน้อง ให้มองเห็น

บาท
บาท
เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้
รองรับการบริจาคผ่าน

โรคความผิดปกติของจอตา ในทารกคลอดก่อนกำหนด
เป็นสาเหตุอันดับหนึ่ง ของการตาบอดในเด็กไทย

วินาทีที่ทารกคลอดออกมาสู่โลกกว้าง
หนูน้อย โหยหาสัมผัสรักจากแม่

แต่ทว่า ...ในโลกที่มืดมิด
ไม่มีโอกาสเห็น แม้เพียงรอยยิ้มของแม่...

ปัญหาตาบอดและสายตาพิการในเด็ก เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญ จากการประมาณการขององค์การอนามัยโลกในปี พ.ศ. 2545 พบว่ามีจำนวนเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีตาบอดทั่วโลกประมาณ 1.4 ล้านคน

ซึ่งในจำนวนนี้ประมาณ 500,000 คน อยู่ในแถบประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้ว่าจำนวนเด็กตาบอดจะเป็นจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับกลุ่มอายุอื่น แต่จะทำให้เกิดการสูญเสียทั้งต่อตัวเด็ก ครอบครัว และประเทศชาติอย่างมหาศาล เพราะเด็กตาบอดจะมีชีวิตอยู่นานกว่าผู้ใหญ่ตาบอด นอกจากจะทำให้เกิดการสูญเสียทางด้านเศรษฐกิจทั้งของครอบครัวและสังคม ยังต้องมีการใช้ทรัพยากรของประเทศอีกมากในการต้องจัดบริการฟื้นฟูและการศึกษาพิเศษเพื่อให้เด็กตาบอดสามารถที่จะพึ่งพาตนเองให้ได้มากที่สุด

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

จอตาของทารกคลอดก่อนกำหนดจะยังไม่เจริญเติบโตเต็มที่ ทำให้เกิดความผิดปกติ ของระบบเส้นเลือดของจอตา เกิดเป็นเส้นเลือดงอกใหม่ และมีเยื่อพังผืดมาดึงรั้งทำให้ จอตาหลุดลอก อาจจะทำให้ ตาบอดได้

โรคความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นสาเหตุอันดับหนึ่งของการตาบอดในเด็กไทย เพราะเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กคลอดก่อนกำหนดและเมื่อเป็นแล้วการรักษาให้กลับเป็นปกติเป็นเรื่องยากผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลาการตรวจพบโรค และให้การรักษาในเวลาที่เหมาะสม

ส่งผลให้เกิดความบกพร่องในการมองเห็น ทารกที่มีอายุครรภ์น้อยกว่า 35-36 สัปดาห์ หรือมีน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2,000 กรัมทุกคนจึงต้องได้รับการตรวจตาก่อนออกจากโรงพยาบาลและจะตรวจซ้ำอีกครั้งในสัปดาห์ที่ 7-9 หลังคลอด โรคจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็กคลอดก่อนกำหนดและเมื่อเป็นแล้ว การรักษาให้กลับเป็นปกติเป็นเรื่องยาก ผลการรักษาจะขึ้นอยู่กับระยะเวลา การตรวจพบโรค และให้การรักษาในเวลาที่เหมาะสม

การมองเห็น จึงไม่ได้เป็นเพียงสิ่งที่ทำให้ใช้ชีวิตได้อย่างปกติ แต่การได้มองเห็นสิ่งที่รัก ยังมีคุณค่าต่อจิตใจ เสริมสายสัมพันธ์ระหว่างพ่อแม่ลูก เปิดโอกาสการเรียนรู้โลกกว้าง

เพื่อให้เด็กๆ ได้เติบโตอย่างดีเท่าที่ศักยภาพของเขาจะทำได้ เพราะรอยยิ้มของแม่สวยงามเกินกว่าจะบรรยาย และคงน่าเสียดายหากลูกไม่ได้เห็น

จากสถิติของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (โรงพยาบาลเด็ก) ซึ่งให้การดูแลรักษาผู้ป่วยโรค ROP มากที่สุดในประเทศไทย พบว่าผู้ป่วยที่เป็น ROP ที่จำเป็นต้องรับการรักษาด้วยเลเซอร์ 50% (อีก 50% สามารถหายเองได้)

จึงประมาณการได้ว่ามีเด็ก ROP
ที่ควรได้รับการรักษาในแต่ละปี
4,000 คนจากทั่วประเทศ

เป็นความผิดปกติของจอตาในทารกคลอดก่อนกำหนด เนื่องจากจอตาของทารกตัวน้อยยังไม่เจริญเต็มที่ เมื่อคลอดออกมา ทำให้เกิดความผิดปกติของระบบเส้นเลือดของจอตา เกิดเป็นเส้นเลือดงอกใหม่และมีเยื่อพังผืด (Fibrovacular membrane) มาดึงรั้ง ทำให้จอตาหลุดลอก และตาบอด

ในเด็กที่เป็นโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนด บางรายถึงแม้โรคจะไม่ได้อยู่ในระยะรุนแรง ก็อาจมีโอกาสเกิดปัญหาอื่นๆ ในภายหลังได้แม้ได้รับการรักษาแล้วก็ตาม จักษุแพทย์จึงต้องแนะนำให้ผู้ป่วยติดตามอาการและมาพบแพทย์ตามนัด ซึ่งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้แก่ สายตาสั้น/ยาว/เอียง ตาเหล่ ตาเข ภาวะตาขี้เกียจ ต้อกระจกหรือต้อหินในอายุน้อย จอตาหลุดลอก

ดังนั้นเด็กที่หายจากโรคจอประสาทตาผิดปกติในทารกเกิดก่อนกำหนดควรได้รับการตรวจตาเป็นระยะเพื่อระวังปัญหาแทรกซ้อนที่อาจเกิดภายหลังดังกล่าวข้างต้น

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธามาร่วมเป็นแสงสว่างในความมืดมิด ส่องนำทางให้น้องมองเห็น ผ่านการบริจาคสมทบการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ขั้นสูง และทำการดูแลรักษาผู้ป่วยเด็กที่เป็นโรคความผิดปกติของจอตา หรือ ROP เพื่อลดอัตราเด็กตาบอดและสายตาพิการในเด็ก

เพราะรอยยิ้มของแม่สวยงามเกินกว่าจะบรรยาย
และคงน่าเสียดายหากลูกไม่ได้เห็น

ประโยชน์ของโครงการ

ทารกคลอดก่อนกำหนดได้รับการตรวจวินิจฉัย และเข้าถึงการดูแลรักษาอย่างทันท่วงที ลดโอกาสการสูญเสียสายตา ตาบอด ซึ่งจะส่งผลให้เด็กเสียโอกาสในการเรียนรู้ ดำเนินชีวิตอย่างบุคคล ผู้ที่มีสายตาปกติทั่วไป

ครุภัณฑ์รอการสนับสนุน

ลำดับ รายการ ราคาต่อหน่วย
1 กล้องผ่าตัดตา 5,000,000
2 เครื่องตรวจโครงสร้างจอตา / เส้นประสาทตา 5,000,000
3 กล้องขยายสำหรับตรวจตา 500,000
4 อุปกรณ์ช่วยขยายม่านตาในการผ่าตัด 25,000
5 เลนส์สำหรับดูมุมตาเพื่อการผ่าตัด 25,000

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

ยอดบริจาคขณะนี้

289,866 / เป้าหมาย 15,000,000

จำนวนผู้บริจาค

326

2%
เป้าหมาย 15,000,000