รวมข้อสงสัยถาม-ตอบ
เกี่ยวกับการบริจาค

 1. ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศมหาดไทย

  • การบริจาคผ่านช่องทาง QR CODE เป็นการบริจาคแบบ E-Donation ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายการบริจาคในระบบกรมสรรพากรได้หลังจากบริจาค 3-7 วัน ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor
 2. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 3. ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

 4. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 1. ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศมหาดไทย

  • การบริจาคผ่านช่องทาง QR CODE เป็นการบริจาคแบบ E-Donation ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายการบริจาคในระบบกรมสรรพากรได้หลังจากบริจาค 3-7 วัน ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor
 2. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 3. ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

 4. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 1. ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศมหาดไทย

  • การบริจาคผ่านช่องทาง QR CODE เป็นการบริจาคแบบ E-Donation ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายการบริจาคในระบบกรมสรรพากรได้หลังจากบริจาค 3-7 วัน ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor
 2. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 3. ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

 4. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 1. ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศมหาดไทย

  • การบริจาคผ่านช่องทาง QR CODE เป็นการบริจาคแบบ E-Donation ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายการบริจาคในระบบกรมสรรพากรได้หลังจากบริจาค 3-7 วัน ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor
 2. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 3. ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

 4. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 1. ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่าตามประกาศมหาดไทย

  • การบริจาคผ่านช่องทาง QR CODE เป็นการบริจาคแบบ E-Donation ท่านสามารถใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับการบริจาค โดยไม่ต้องแนบเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้
  • ท่านสามารถตรวจสอบรายการบริจาคในระบบกรมสรรพากรได้หลังจากบริจาค 3-7 วัน ที่ https://epayapp.rd.go.th/rd-edonation/portal/for-donor
 2. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)

 3. ไม่สามารถทำได้ เพราะผู้ยื่นต้องมีชื่อในใบเสร็จรับเงินตรงกับบัตรประชาชนเท่านั้น

 4. ท่านสามารถบริจาคเงินได้ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ภายในเวลา 23.00 น. (ทั้งนี้ โปรดเผื่อเวลาอันเนื่องมาจากการตัดรอบเวลาในการให้บริการทางการเงินของธนาคารด้วย)