นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ความเชื่อมั่นและให้ความเคารพต่อสิทธิความเป็นส่วนตัวของคุณ (“คุณ”) ซึ่งเป็นผู้ใช้งานเว็บไซต์ childrenhospitalfoundation.org และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนฯ โดย กองทุนฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว จึงได้อนุมัติให้ใช้นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก และมาตรการบริหารจัดการของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ให้ครอบคลุม ชัดเจน และสอดคล้องตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เมื่อคุณในฐานะผู้ใช้บริการไม่ว่าในนามส่วนบุคคลหรือในนามบริษัทเข้าถึงเว็บไซต์ ติดต่อ และ/หรือใช้บริการ ของกองทุนฯ รวมถึงกรณีที่คุณส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือให้ความยินยอมใดๆ แก่กองทุนฯ ภายใต้เงื่อนไขและข้อกำหนดที่ระบุไว้ในโนยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กองทุนฯ จะถือว่าคุณได้ตกลงและยอมรับที่จะปฏิบัติตามนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้แล้ว ทั้งนี้ นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้มีจุดประสงค์เพิ่มเติมโดยไม่มีผลเปลี่ยนแทนหรือทดแทนการให้ความยินยอมใดๆ ซึ่งคุณอาจเคยได้ให้แก่กองทนุฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

กรุณาศึกษานโยบายข้อมูลส่วนบุคคล พร้อมกับเงื่อนไขการให้บริการของเว็บไซต์อย่างละเอียด หากคุณไม่ตกลงให้กองทุนฯ ดำเนินการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามที่ระบุไว้นี้ กองทุนฯ มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้บริการใดๆ แก่คุณ การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้นโยบายฉบับนี้มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการให้บริการของกองทุนฯ

นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้มีผลใช้บังคับสำหรับเว็บไซต์ การติดต่อ และ/หรือการบริการของกองทุนฯ เท่านั้น ไม่มีผลใช้บังคับสำหรับแอปพลิเคชัน บริการหรือเว็บไซต์อื่นๆ ที่เชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของกองทุนฯ ซึ่งเป็นของบุคคลภายนอก และกองทุนฯ ไม่มีอำนาจควบคุม ซึ่งเป็นส่วนที่ผู้ใช้บริการต้องทำความตกลงและศึกษาเกี่ยวกับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้และประกาศโดยบุคคลภายนอกดังกล่าวแยกต่างหาก

กองทุนฯ อาจปรับปรุงนโยบายฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้สอดคล้องกับการให้บริการต่างๆ ของกองทุนฯ ทั้งนี้ กองทุนฯ จะแจ้งให้คุณทราบถึงการเปลี่ยนแปลง ด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางเว็บไซต์

การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากคุณ ได้แก่ ข้อมูลต่าง ๆ ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของคุณได้ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม โดยมีข้อมูลดังนี้โดยตรงหรือโดยอ้อม โดยมีข้อมูลดังนี้

 1. ข้อมูลประจำตัว ได้แก่ ชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขบัตรประจำตัวผู้เสียภาษี เบอร์โทรศัพท์ อีเมล ที่อยู่
 2. ข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ ได้แก่ วันและเวลาในการใช้งาน อุปกรณ์การเข้าใช้งาน
 3. ข้อมูลการเงิน ได้แก่ จำนวนเงินในการบริจาค ประวัติการบริจาค วันและเวลาที่ทำรายการ วิธีการชำระเงิน ช่วงเวลาในการบริจาค หลักฐานการชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านแอปพลิเคชันของธนาคาร
 4. ข้อมูลการติดต่อสื่อสาร ได้แก่ รูปแบบการติดต่อสื่อสารที่คุณประสงค์ให้เราใช้เพื่อส่งข้อมูล การรับข้อมูลข่าวสารทางโทรศัพท์, Email เป็นต้น
 5. ข้อมูลความคิดเห็นของระบบ รวมถึงการบันทึกการสื่อสาร โต้ตอบระหว่างกองทุนฯ กับคุณ ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล ข้อความสนทนา หรือสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงข้อมูลที่คุณให้แก่กองทุนฯ เมื่อคุณเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายใดๆ หรือการสำรวจใดๆ ที่กองทุนฯ เป็นผู้จัดขึ้น
 6. ข้อมูลทางเทคนิค เช่น หมายเลขประจำเครื่องคอมพิวเตอร์ (IP Address) ซึ่งใช้ในการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของคุณกับอินเตอร์เน็ต ข้อมูลที่ใช้ในการเข้าระบบ ประเภทและเวอร์ชั่นของบราวเซอร์ที่ใช้ ข้อมูลคุกกี้ การตั้งค่าเขตเวลา ประเภทและเวอร์ชั่นของส่วนขยายในบราวเซอร์ (browser plug-in) ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม
 7. ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมของคุณ เช่น รายการของตัวระบุทรัพยากรสากล หรือ URLs ทั้งหมดที่เชื่อมมายังแพลตฟอร์ม ผ่านแพลตฟอร์ม และจากแพลตฟอร์มของบริษัท (รวมถึงวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่คุณกำลังดูหรือมองหา เวลาตอบสนองของหน้าเพจ ปัญหาการดาวน์โหลด ระยะเวลาที่เยี่ยมชมแต่ละหน้าเพจ ข้อมูลการปฏิสัมพันธ์บนหน้าเพจ (เช่น การเลื่อน การคลิ๊ก หรือการเคลื่อนที่ของเมาส์) วิธีที่ใช้ในการออกจากหน้าเพจ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

โดยหลักการแล้วข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณให้แก่กองทุนฯ จะได้รับการเก็บเป็นความลับ แต่ในบางกรณี ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจมีความจำเป็นต้องได้รับการเปิดเผยแก่บุคคลดังนี้ เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาหรือตามกฎหมายที่กองทุนฯ อาจมีให้คุณ:

 1. เปิดเผยแก่ผู้ให้บริการภายนอกของกองทุนฯ (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหน่วยงานในเครือ หรือหน่วยงานพันธมิตรทางธุรกิจและการค้า) ที่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนกองทุนฯ ในการให้บริการแก่คุณ เช่น ที่ปรึกษา ผู้รับจ้างขนส่ง รวมถึงผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการประเมินการทำงานของเว็บไซต์ โดยกองทุนฯ จะดำเนินการส่งต่อ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามขอบเขตวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ และอยู่บนพื้นฐานที่จำเป็นเท่านั้น
 2. ข้อมูลต่างๆ ในการให้บริการของกองทุนฯ ซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอาจได้รับการเก็บรักษาไว้ในระบบ Cloud (ซึ่งอาจเป็นหน่วยงานภายในหรือต่างประเทศ) ทั้งนี้ ในการใช้บริการดังกล่าว กองทุนฯ รับประกันการพิจารณาตั้งค่าการรักษาความมั่นคงปลอดภัย และความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเป็นพิเศษด้วยมาตรฐานที่เหมาะสมกับความเสี่ยง
 3. กองทุนฯ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เพื่อความจำเป็นในการปกป้อง และต่อสู้สิทธิใดๆ ของกองทุนฯ หรือเพื่อการป้องกันและตรวจสอบลักษณะการกระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการของคุณ ซึ่งอาจกระทบสิทธิของบุคคลอื่น เช่น การเปิดเผยข้อมูลการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของคุณต่อผู้เป็นเจ้าของสิทธิดังกล่าวโดยตรง ในฐานะผู้มีสิทธิและผู้เสียหายโดยตรง โดยกองทุนฯ รับประกันจะดำเนินการดังกล่าวเท่าที่จำเป็นด้วยจุดประสงค์ดังกล่าวเท่านั้น
 4. ในกรณีที่กองทุนฯ มีหน้าที่ตามกฎหมาย หรืออยู่ภายใต้บังคับคำพิพากษา หรือคำสั่งของหน่วยงานราชการ กองทุนฯ​ อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการแก่หน่วยงานดังกล่าว เพื่อเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย โดยจะดำเนินการเท่าที่จำเป็นตามหน้าที่ดังกล่าวเท่านั้น
 5. หน่วยงานอื่นซึ่งคุณเคยได้ให้ความยินยอมโดยชัดแจ้งให้เราสามารถเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้

การทำการบริจาคผ่านเว็บไซต์ childrenhospitalfoundation.org

 1. เว็บไซต์ childrenhospitalfoundation.org จะไม่เก็บข้อมูลบัตรเครดิต หรือบัตรเดบิต ตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล ยกเว้นวันหมดอายุ และเลข 4 หลักสุดท้ายของหมายเลขบัตรเครดิต เพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงการทำรายการ
 2. เว็บไซต์ของเราใช้บริการช่องทางการชำระเงิน (Payment Gateway) ของ 2C2P เท่านั้น ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในการชำระเงินออนไลน์
 3. ข้อมูลส่วนตัวของผู้บริจาค จะถูกเก็บรักษาภายใต้ความปลอดภัยสูงสุดของระบบ และสามารถใช้ข้อมูลเพื่อติดต่อไปยังผู้บริจาคได้ ภายใต้วัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เท่านั้น โดยคุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสาร โดยการส่งอีเมลไปที่ info@childrenhospitalfoundation.org
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรายการบริจาคที่บริจาคสำเร็จแล้ว ยกเว้นกรณีที่กรอกข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือมีข้อผิดพลาดเกี่ยวกับระบบ สามารถติดต่อฝ่ายรับบริจาคของมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-640-9363 , 088-874-4673 , 098-832-4524 (วันจันทร์ - ศุกร์ ติดต่อในเวลาราชการ)

คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

กองทุนฯ รับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ นอกจากนี้ กองทุนฯ ได้กำหนดแนวปฏิบัติภายใน เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อรักษาความลับ และความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ กองทุนฯ จะจัดให้มีการทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะ เพื่อความเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรม และโดยสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

กองทุนฯ รับทราบ และเคารพสิทธิตามกฎหมายของผู้ใช้บริการ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่อยู่ในการควบคุมของกองทุนฯ ได้ ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ดังนี้

 1. สิทธิขอเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นปัจจุบัน และถูกต้อง
 2. สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่กองทุนฯ ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น
 3. สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 4. สิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็นหรือเมื่อมีการถอนความยินยอม
 5. สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีเมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบ หรือเมื่อข้อมูลดังกล่าวหมดความจำเป็น
 6. สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่ผู้ใช้บริการเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อมายังกองทุนฯ เพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ ตามรายละเอียดการติดต่อที่กองทุนฯ กำหนดไว้ โดยกองทุนฯ จะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของคุณให้ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอดังกล่าว

ช่องทางการติดต่อ

รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูล

 1. ชื่อ: มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
 2. สถานที่ติดต่อ: 420/8 ถ.ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400
 3. สอบถามข้อมูลบริจาคโทร: 088 874 4671 หรือ 088 0229769
 4. อีเมล: info@childrenhospitalfoundation.org