กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

Building a Healthy Tomorrow

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็ก มีความต้องการอาคารบริการใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการที่เจริญเติบโตขึ้น พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่จากทางราชการร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และต้องระดมทุนจากภาคประชาชน เอกชน อีกจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร การตกแต่งภายในอาคาร และการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง

Building a Healthy Tomorrow

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือ โรงพยาบาลเด็ก มีความต้องการอาคารบริการใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการที่เจริญเติบโตขึ้น พร้อมเครื่องมืออุปกรณ์ ตลอดจนงบประมาณในการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารใหม่จากทางราชการร่วมกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นเงิน 1,000 ล้านบาท และต้องระดมทุนจากภาคประชาชน เอกชน อีกจำนวน 600 ล้านบาท เพื่อสมทบทุนการก่อสร้างอาคาร การตกแต่งภายในอาคาร และการจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์

กองทุน “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)”
จึงถือกำเนิดขึ้นในปี พ.ศ. 2553 คณะกรรมการจัดหาทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. สุรเกียรติ์ เสถียรไทย เป็นประธานกิตติมศักดิ์ มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (โดยมี พญ.ศิราภรณ์ สวัสดิวร เป็นผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพเด็กฯ ในสมัยนั้น)

มีมติดำเนินการระดมทุนเพื่อสนับสนุนสถาบันสุขภาพเด็กฯ เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) อาคารผู้ป่วยเด็กหลังใหม่ สูง 27 ชั้น เพื่อเป็นที่พึ่งของพ่อแม่ที่มีลูกป่วย

จนเมื่ออาคารสร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2558 แต่ยังขาดงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นสูง และการพัฒนาระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการให้บริการทางการแพทย์อย่างรวดเร็วและแม่นยำ และเด็กไทยได้รับโอกาสเข้าถึงการรักษา

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

คณะกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ เห็นว่า การระดมทุนในช่วงต่อไปควรมีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาต่อยอดอาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)

ให้เป็นหลักของประเทศ ในการดูแลทารกและเด็กพิการแต่กำเนิด
รวมทั้งทารกคลอดก่อนกำหนดครบวงจร
เพื่อลดอัตราการตายและ พิการของทารกแรกเกิดให้น้อยลง

พร้อมส่งเสริมยกระดับสถาบัน
สู่ศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะโรคเด็กแห่งอาเชียน

วัตถุประสงค์หลักของกองทุน

 • เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก (อาคารผู้ป่วยเด็กหลังใหม่)
 • เพื่อส่งเสริมสถาบันสุขภาพเด็กฯ ให้พัฒนาการบริการสู่ความเป็นเลิศเฉพาะทาง โรคเด็ก (Center of Excellence) และคลินิกเฉพาะทางโรคเด็ก (Specially Clinic)
 • เพื่อจัดหาครุภัณฑ์การแพทย์ที่จำเป็น และมีประสิทธิภาพ
 • เพื่อพัฒนาพื้นที่การให้บริการผู้ป่วยใน การวิจัย การศึกษา ให้เพียงพอ

พระมหากรุณาธิคุณ ..

สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี หรือโรงพยาบาลเด็ก ได้ขอพระราชทานนามอาคารผู้ป่วยเด็กหลังใหม่ และได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชทานนาม “อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก)” เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาส ที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษาใน วันที่ 12 สิงหาคม 2555 นับเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจ ให้กับทั้งผู้ป่วยและชาวสถาบันฯ เป็นอย่างยิ่ง

อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษามหาราชินี (ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางโรคเด็ก) มีความสำคัญในการขยายงานการดูแลผู้ป่วยเฉพาะทางโรคเด็ก รองรับการพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก กองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ศูนย์เชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะทางโรคเด็ก แก้ไขความแออัดในการให้บริการของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเป็นอย่างมาก ภายในอาคารประกอบด้วยศูนย์ความเป็นเลิศและศูนย์ความเชี่ยวชาญพิเศษ รวม 7 ศูนย์ ได้แก่

 1. ศูนย์ทารกแรกเกิดภาวะวิกฤติ
 2. ศูนย์พัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 3. ศูนย์นมแม่เด็กป่วย
 4. ศูนย์ข้อมูลทารกพิการแต่กำเนิด
 5. ศูนย์จักษุวิทยาเด็ก
 6. ศูนย์กุมาร โสต ศอ นาสิก
 7. ศูนย์โรคอุบัติใหม่

เปิดบริการคลินิกเฉพาะทางโรคเด็ก 10 คลินิก ได้แก่

 1. โรคต่อมไร้ท่อทารกแรกเกิดกลุ่มเสี่ยง
 2. โรคไต
 3. โภชนาการ
 4. โรคระบบทางเดินอาหารและโรคตับ
 5. โรคผิวหนัง
 6. โรคภูมิแพ้และโรคข้อ
 7. โรคจิตเวชเด็กและวัยรุ่น
 8. พัฒนาการช้า
 9. โรคพันธุกรรม
 10. คลินิกเด็กที่มีภาวะความเสี่ยงสูง

นอกจากนี้ยังมีศูนย์วิจัยทางโรคเด็ก ศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทางโรคเด็กทั้งในและต่างประเทศ

เพื่อมุ่งสู่วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางการดูแลรักษาสุขภาพเด็ก ระดับสากล”

กิจกรรมระดมทุนตลอดระยะเวลา 14 ปี

เพื่อให้ผู้ป่วยเด็กเข้าถึงการรักษา

สร้างอนาคตของชาติ
สร้างสุขภาพเด็กไทยให้แข็งแรง